Close
  • Kancelaria Adwokacka Wrocław

Właściwość sądu: roszczenia z umów

Właściwość sądu to ważna kwestia gdy zamierzasz nieść pozew.

Jak już pewnie wiesz – choćby z tego wpisu – właśnie wchodzi w życie bardzo, ale to bardzo duża nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego.

A jest to chyba najważniejszy kodeks dla prawników praktyków występujących na co dzień przed sądami.

Jedną z bardzo wielu kwestii, które uległy zmianom, jest właściwość sądu.

 

Mowa w tym wpisie oczywiście o właściwości miejscowej.

Właściwość taka może być ogólna, przemienna lub wyłączna.

I właśnie w sytuacjach – roszczeń z umów – mamy do czynienia z właściwością przemienną.

 

Przypomnę jeszcze tylko o co chodzi z tą właściwością ogólną.

Otóż zgodnie z treścią przepisu – powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

To właśnie jest właściwość ogólna – jak stanowi art. 27 kpc.

Natomiast powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.

To właściwość ogólna, gdy pozwanym nie jest osoba fizyczna – zgodnie z art. 30 kpc.

 

Właściwość sądu : roszczenia z umów

 

W sytuacji roszczeń z umów mamy właściwość przemienną.

 

Zobacz, co dokładnie stanowi nowy przepis art. 34 k.p.c

Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania.

 

Pewnie zapytasz o to, co jest tym miejscem wykonania umowy?

To rozsądne pytanie, gdyż sprawa ta nie zawsze jest oczywista.

Odpowiedź znajduje się jednak w par. 2 tego artykułu:

 

Za miejsce wykonania umowy uważa się miejsce spełnienia świadczenia charakterystycznego dla umów danego rodzaju, w szczególności w przypadku:

1/ sprzedaży rzeczy ruchomych – miejsce do którego rzeczy te zgodnie z umową zostały lub miały zostać dostarczone

2/ świadczenia usług – miejsce, w którym usługi zgodnie z umową były lub miały być świadczone.

 

 

I jeszcze taka mała odmienność od tej reguły:

przepisów o właściwości przemiennej nie stosuje się w sprawach przeciwko konsumentom

Tak dokładnie stanowi art. 31 par. 2.

 

A co jak wniesiesz sprawę do niewłaściwego sądu?

 

Zdarza się – omyłkowo wysłałeś pozew nie do tego sądu, który jest właściwy do rozpatrzenia sprawy.

Czy sąd “odda” Ci wysłane dokumenty?

 

 

 

Właściwość sądu to – jak już wspomniałam – dość istotna kwestia.

“Nowy” kpc reguluje także właściwość sądu w powództwach o roszczenie wynikające z czynności bankowej. Takiej regulacji wcześniej w kodeksie nie było – i dlatego opisze to w innym wpisie.

A jeśli już o nowościach dotyczących zagadnienia właściwości sądu:

Uregulowana została właściwość sądu w sprawach o ochronę dóbr osobistych  naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu.

To na tyle istotna kwestia, iż… tak! właśnie – wymaga osobnego artykułu.

 

 

Masz pytania? Zapytaj.

 

A jeśli masz akurat wolną chwilę, zajrzyj na mój blog dotyczący prawa rodzinnego.

UWAŻASZ ARTYKUŁ ZA WARTOŚCIOWY? PODZIEL SIĘ Z INNYMI!

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem i codziennie pomagam ludziom takim jak Ty. Lubię to co robię. Prowadzę blog, aby wyjaśniać treść przepisów. Masz pytania? Napisz do mnie: katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *