Skip to content

Podział majątku po rozwodzie #2

Sprawy o podział majątku budzą duże emocje, nierzadko większe niż sam rozwód.

To kolejny, ale na pewno nie ostatni wpis dotyczący tej tematyki.

Podział majątku można przeprowadzić u notariusza – jeśli obie strony są co do tego podziału zgodne.

Ale niestety nie zawsze tak jest i w takiej sytuacji sprawa trafia do sądu.

A jak już sprawa tam trafi, to zazwyczaj zostaje na długo. Przy czym “długo” oznacza bardziej kilka lat, niż kilka miesięcy.

Jeszcze krótki rzut oka na treść przepisu:

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

 

I przypomnę tylko na początku jaki sąd jest właściwy w sprawach o podział majątku:

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

Skoro już wiemy, jaki sąd jest właściwy – to teraz odpowiedzmy na pytanie:

 

Jak napisać wniosek o podział majątku?

Po pierwsze dokładnie oznacz strony postępowania, podaj adresy stron – sąd przecież musi doręczać korespondencję, a jako wnioskodawca podaj też swój nr pesel.

Określ wartość przedmiotu sprawy. Spokojnie, w takich sprawach opłata jest stała, nie zależy od wartości majątku, który będziecie dzielić w tym postępowaniu.

W treści wniosku wskaż dokładnie, co stanowi wasz wspólny majątek.

Przypominam: mówimy o podziale wspólnego majątku – majątki osobiste nie podlegają podziałowi.

Napisz, jaką wartość mają poszczególne składniki –

według Ciebie, w razie sporu w tym zakresie i tak sąd dopuści dowód z opinii biegłego.

Napisz, jak Ty ze swojej strony widzisz ten podział : co ma przypaść Tobie, a co drugiej stronie, jak ewentualnie mają wyglądać spłaty (czy też dopłaty) gdy jedna ze stron miałaby otrzymać składniki majątkowe o większej wartości.

Napisz też zwięzłe uzasadnienie wniosku – dlaczego uważasz, że taki sposób przeprowadzenia tego podziału będzie dobrym wyjściem.

 

Wniosek o nierówne udziały we wspólnym majątku

Jeśli uważasz, że są podstawy, aby sąd orzekł, iż udziały w majątku wspólnym nie są równe – zgłoś taki wniosek – koniecznie przed sądem I instancji, a najlepiej w samym wniosku.

Co do zasady:

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Nie zawsze jednak tak musi być.

zgodnie z treścią przepisu:

Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

 

Ponadto:

Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Sama różnica jeśli chodzi o uzyskiwane dochody nie będzie zdecydowanie wystarczającą przesłanką, aby sąd orzekł nierówne udziały.

Oczywiście, jeśli uważasz iż w Twoim przypadku orzeczenie nierównych udziałów jest uzasadnione, zgłoś taki wniosek w postępowaniu przed sądem – koniecznie przed sądem I instancji.

Pamiętaj też, że taki wniosek wymaga poparcia go dowodami – jeśli już zgłaszasz taki wniosek wykaż inicjatywę dowodową w tym zakresie.

Domyślasz się już chyba, iż nie ma żadnego przepisu, który wskazywałby enumeratywnie, lub chociaż przykładowo o jakie „ważne powody” chodzi.

 

Artykuł 43 § 2 k.r.o. formułuje dwie przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, które muszą wystąpić łącznie i które pozostają do siebie w takim wzajemnym stosunku, że żadne “ważne powody” nie stanowią podstawy takiego orzeczenia, jeżeli stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego jest równy, a jednocześnie – nawet różny stopień przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku nie stanowi podstawy ustalenia nierównych udziałów, jeżeli nie przemawiają za tym “ważne powody”. (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt II CNP 11/17)

Innymi słowy, wyróżnienie przez ustawodawcę tych dwu przesłanek sprawia, że sam nierówny stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego nie może być uznany za ważny powód w rozumieniu komentowanego przepisu.

W orzecznictwie zdefiniowano ważne powody na gruncie omawianego unormowania jako okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego sprzeciwiają się przyznaniu jednemu z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do której powstania ten małżonek nie przyczynił się.

Podkreśla się przy tym, że ocena ważnych powodów ma nie tylko aspekt majątkowy, ale również etyczny, co wyraża się w postulacie dokonywania ich oceny przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego. Wskazano jednak trafnie, że nie chodzi tu o winę w rozkładzie pożycia, ale o winę odnoszoną do nieprzyczyniania się lub przyczyniania się w mniejszym stopniu niż to wynika z możliwości małżonka

 

Postępowanie dowodowe i wymogi formalne

Dowody – to kolejna kwestia, o której nie możesz zapomnieć.

Inicjatywa dowodowa należy do ciebie, jako strony postępowania.

Nie licz, że inni zrobią to za Ciebie.

W skład wspólnego majątku wchodzi nieruchomość?

Potrzebny będzie odpis księgi wieczystej. Nie wiesz, skąd wziąć taki odpis?

Obecnie to całkiem proste – możesz samodzielnie taki odpis wydrukować.

 

Nie zapomnij  też o uiszczeniu opłaty sądowej od wniosku.

Obecnie nie stosuje się, tak jak kiedyś, papierowych znaków opłaty sądowej.

Najlepiej zrobić przelew na konto sądu.

 

Pamiętaj też, iż przepisy dotyczące wymogów formalnych zmieniają się – co najczęściej oznacza, iż dochodzą nowe wymogi.

Przykład takiego wymogu formalnego?

Obecnie trzeba napisać, czy strony uczestniczyły w postępowaniu mediacyjnym, a jeśli nie to dlaczego.

Spokojnie, nie ma obowiązku przedsądowej mediacji – po prostu trzeba podać sądowi informację, czy takie postępowanie miało miejsce.

Nie zapomnij też o podpisaniu wniosku oraz o złożeniu wniosku we właściwej liczbie egzemplarzy. Najczęściej będą to dwa egzemplarze – jeden dla sądu i drugi, który sąd doręczy stronie przeciwnej.

Dowody zawnioskuj na początku postępowania – przynajmniej te, które jesteś w stanie teraz zawnioskować.

I tak – po ostatniej nowelizacji ma znaczenie gdzie w tym wniosku powinny znajdować się wnioski dowodowe. Otóż nie powinny znajdować się tylko w samym uzasadnieniu, zgodnie z treścią przepisu wnioski dowodowe powinny znajdować się w petitum wniosku, stanowić jego wyodrębnioną część.

 

Czy musimy podzielić cały majątek?

Tu znowu odpowiedź brzmi : to zależy.

W sądzie co do zasady cały majątek powinien zostać podzielony.

W przypadku umownego podziału macie więcej swobody.

Możliwy jest częściowy podział wspólnego majątku.

 

A co jeśli o czymś po prostu zapomnicie, albo z jakichkolwiek innych powodów jakaś część majątku nie zostanie podzielona?

Spokojnie, da się coś z tym zrobić.

Możliwy jest uzupełniający podział majątku.

Jeśli nie zgodnie w formie umowy , to w kolejnym postępowaniu sądowym.

 

Trudny temat, prawda? Będą więc  kolejne odcinki.

A w jednym z nich opowiem o rozliczaniu nakładów z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków i z majątków osobistych na majątek wspólny.

Tymczasem jeśli masz pytania – zostaw je w komentarzach.

A jeśli potrzebujesz mojej pomocy – napisz do mnie wiadomość.

 

Obraz autorstwa <a href=”https://pl.freepik.com/>Freepik</a>

Jeśli wpis był przydatny - udostępnij go:

o mnie

Podział majątku po rozwodzie #2

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

spis treści

szukaj

archiwum

Archiwa

Podział majątku po rozwodzie #2

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Wymagane pola są oznaczone *