Skip to content

Spółka partnerska w praktyce

Spółka partnerska nie jest dla wszystkich. Chcesz się przekonać, czy może to być forma działalności dla Ciebie?

 

Pisałam już kiedyś o spółce cywilnej. Teraz więc czas na przyjrzenie się spółkom, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych.

 

Spółka partnerska

 

Zgodnie z treścią przepisu:

 

Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.
Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.
Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów:
adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.
(uwaga: do tej wyliczanki doszedł także zawód fizjoterapeuty)
Jak więc widzisz:
Wspólnikami, zwanymi w spółce partnerskiej partnerami, mogą być tylko osoby fizyczne.

Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:

 

  1. określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki
  2. przedmiot działalności spółki;
  3. nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność  za zobowiązania spółki w przypadku przewidzianym w art. 95 par. 2
  4. w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów
  5. firmę i siedzibę spółki
  6. czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony
  7. określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość
Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru.
Organy spółki partnerskiej?
Może o tym nie wiedziałeś (gdyż pojęcie “zarząd” kojarzyłeś dotąd ze spółką z o.o.), ale…
nie tylko w spółce z o.o. spotyka się pojęcie “zarządu”
Zgodnie z treścią przepisu:
Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi.
I tu ważna kwestia, gdyż nie zawsze przepisy przewidywały taką regulację:

Członkiem zarządu jest co najmniej jeden partner. Członkiem zarządu może być także osoba trzecia.

 

 

Spółka partnerska. Odpowiedzialność partnerów

 

Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Ponadto:

Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.

I na koniec:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Nie wiem, jaka forma prowadzenia działalności będzie najlepsza w Twoim przypadku.
Nie zawsze spółka z o.o. będzie możliwa, nie zawsze spółka cywilna będzie dobrym pomysłem.
Ale jeśli chcesz o wyborze najbardziej odpowiedniej formy porozmawiać, napisz do mnie maila.
A może już prowadzisz swoją działalność i zastanawiasz się, czy inna forma prawna nie byłaby bardziej odpowiednia?
Jeśli wpis był przydatny - udostępnij go:

o mnie

Spółka partnerska w praktyce

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

spis treści

szukaj

archiwum

Archiwa

Spółka partnerska w praktyce

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Wymagane pola są oznaczone *